ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η αρετή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των ανθρώπων. Ευριπίδης
 
 

                          ΝΟΒΣ

Φεβρουάριος 2020

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Συντ. τίτλος EEK ΣΕΠΥ 6/2020)

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.       Αντικείμενο του παρόντος ΕΕΚ αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαραχτήρα με την επωνυμία “ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΟΒΣ)”

2.      Το παρόν αποσκοπεί στη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του «ΝΟΒΣ» για την επίτευξη του κοινωνικού του ρόλου, στην εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, στην εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας που απαιτείται κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην επίτευξη της βελτιστοποίησης της ποιότητας των συναπτόμενων συμβάσεων σε σχέση με το κόστος τους.

Άρθρο 2

Γενικές Αρχές – Κανόνες Δεοντολογίας

1.              Ο παρών ΕΕΚ εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις μίσθωσης κάθε είδους. Δεν εφαρμόζεται στην επιλογή λογιστή ή νομικού συμβούλου.

2.              Ο σκοπός της διαδικασίας προμηθειών είναι η απόκτηση των δεόντων αγαθών, υπηρεσιών και έργων στον απαιτούμενο χρόνο και μέρος, αντί ευλόγου κόστους με εφαρμογή των αρχών:

·         της διαφανούς, δίκαιης και ανοιχτής διαδικασίας δημοπράτησης.

·         της αρχής της μη διάκρισης.

·         της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης

·         της ποιότητας των αποτελεσμάτων

·         της επαρκούς εξασφάλισης μέσω των συμβάσεων

·         της έγκαιρης παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου.

3.              Κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και οι υποχρεώσεις διαφάνειας, λειτουργώντας με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, την αρχή προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των δημοσίων ή άλλων πόρων.

4.              Ο φορέας επιτρέπει σε όλους τους οικονομικούς φορείς την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες του. Οι όροι συμμετοχής περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτούς που είναι απαραίτητοι προκειμένου να διασφαλίσουν τη νομική, οικονομική, εμπορική και τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει τη σύμβαση. Κανένας οικονομικός φορέας δεν θα αποκλείεται εκτός κι αν έχει αποστερηθεί από αυτόν η δυνατότητα συμμετοχής βάσει προγενέστερης απόφασης του φορέα ή παρουσιάζει σύγκρουση συμφερόντων ή αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5.              Κατά την λειτουργία του «ΝΟΒΣ» και κατά την άσκηση της πολιτικής των προμηθειών, λαμβάνονται τα απαραίτητα εκείνα μέτρα και χρησιμοποιούνται όλα τα πρόσφορα μέσα για:

          i.          Εχεμύθεια: Να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες που λαμβάνει από οικονομικούς φορείς που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές κυρίως λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου σε σχετική δήλωση, ή σε διάταξη νομού, ή διοικητική πράξη που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας.

          ii.     Αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων: Να προλαμβάνονται, να εντοπίζονται και να αποφεύγονται καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμήθειας, σχεδιάζει και προετοιμάζει τη διαδικασία με σκοπό να αποφεύγονται στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Η σύγκρουση συμφερόντων αποφεύγεται επίσης με την απαγόρευση συμμετοχής  στις διαδικασίες προμηθειών ως υποψήφιοι / προσφέροντες,  των μελών των οργάνων Διοίκησης και των συγγενών τους έως δεύτερου βαθμού. Μπορεί με αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ. ότι τηρούνται οι παραπάνω αρχές να γίνονται συμβάσεις με μέλη της Διοίκησης του «Συλλόγου» όταν το ποσό δεν ξεπερνά το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του «Έργου» όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη.

          iii.     Δημοσιότητα και διαφάνεια: Να γνωστοποιεί και δημοσιεύει ηλεκτρονικά και σε έντυπο ΜΜΕ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στον παρόντα Κανονισμό Προμηθειών, τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις και προκηρύξεις για την έναρξη διαδικασίας σύναψης Σύμβασης προμήθειας, ικανό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη υποβολής προσφορών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος οικονομικών φορέων.

          iv.     Προστασία Ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Να υποστηρίζει και να σέβεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ανθρώπινα Κοινωνικά δικαιώματα και φροντίζει για την εξασφάλισή τους μέσα από όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της και βεβαίως από την διαδικασία των προμηθειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Εργασίας και των ελεύθερων Συλλογικών διαπραγματεύσεων και φροντίζει οι οικονομικοί φορείς που συνεργάζεται να τα διασφαλίζουν θέτοντας σχετικούς όρους στις προκηρύξεις και τις συμβάσεις που συνάπτει με αυτούς. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίδει η Αναθέτουσα Αρχή στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και στην αποφυγή όλων των διακρίσεων που αφορούν στο φύλο, στις ικανότητες,  στον σεξουαλικό προσδιορισμό, στην ηλικία, στην καταγωγή και φροντίζει να αποτυπώνεται η πρόθεση της αυτή σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας της.

           v.     Προστασία Περιβάλλοντος: Να συμβάλλει με όλους τους δυνατούς τρόπους  στην προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετεί πολιτικές πρόληψης και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών φιλικών  προς το περιβάλλον.

           vi.     Αποφυγή φαινομένων διαφθοράς:  Να φροντίζει για τη διασφάλιση  όλων των διαδικασιών από κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων φαινομένων εκβιασμού, χρηματισμού και δωροδοκίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογική συμμετοχή στις διαδικασίες (Επιτροπές) και τον άμεσο έλεγχο και την εποπτεία από ανώτερο όργανο Διοίκησης (Νόμιμος εκπρόσωπος - Πρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση).

          vii.     Ο Φορέας αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φoρείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή:

- της αναλογικότητας,

- της αμοιβαίας αναγνώρισης,

- της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών,

- της ελευθερίας του ανταγωνισμού και

- της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

6.      Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Άρθρο 3

Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας – Χρηματικά όρια

1.               Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό ποσό εκτός ΦΠΑ, όπως αυτό εκτιμάται από τον «ΝΟΒΣ».

2.              Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χρηματικά όρια, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως ακολούθως:

  Ποσό  (€)

  Διαδικασία ανάθεσης

Αρμόδιο όργανο έγκρισης

  €0 - €20.000,00

  Απευθείας ανάθεση

  με έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για επιλογή από τρεις (3) αναδόχους με υποβολή σχετικής προσφοράς

Δ.Σ.

  €20.000,01 – €60.000,00

  Συνοπτικός διαγωνισμός

  με δημοσίευση απλοποιημένης προκήρυξης και συγκρότηση συλλογικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) και   πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς τουλάχιστον  δέκα ημέρες πριν

Δ.Σ.

  €60.000,01 και άνω

  Ανοικτή διαδικασία

  με δημοσίευση πρόσκλησης σε τουλάχιστον δύο (2) τοπικές εφημερίδες και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα για τριάντα (30) ημέρες.

Δ.Σ.

Άρθρο 4

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 Ο «ΝΟΒΣ» υποχρεούται να εφαρμόζει, συμπληρωματικά στις διατάξεις του παρόντος, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ταμεία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των προκαλούμενων δαπανών σύμφωνα με τους οικείους κανόνες διαχείρισης κάθε προγράμματος.

Άρθρο 5

Διαδικασίες ανάθεσης

Η ανάθεση σύμβασης, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, διενεργείται κατά τις ακόλουθες διαδικασίες:

α.  Απευθείας Ανάθεση

β.  Συνοπτικός Διαγωνισμός

γ.  Ανοικτή Διαδικασία

 Άρθρο 6

Απευθείας Ανάθεση

Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων Δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας ο «ΝΟΒΣ»  αναθέτει στον οικονομικό φορέα της επιλογής του, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με τουλάχιστον τρεις (3) ή περισσότερους από αυτούς, συγκεκριμένο έργο ή υπηρεσία. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας περιγράφονται κατωτέρω:

→ Διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η ανάγκη για προμήθεια Έργου, Προμήθειας ή Υπηρεσίας.
→ Διενεργείται έρευνα αγοράς μέσω αναζήτησης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών από προμηθευτές εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Αποδεκτών Προμηθευτών», εφόσον υπάρχει και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσον προκειμένου να αιτιολογηθεί το εύλογο του κόστους της προμήθειας.
→ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ανάθεση της προμήθειας. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
    α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του «ΝΟΒΣ»,
    β) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
    γ) το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
    δ) κάθε άλλη πληροφορία που ο «ΝΟΒΣ» κρίνει απαραίτητη
→ Συντάσσεται και υπογράφεται η σχετική σύμβαση
→ Παραλαμβάνεται η προμήθεια από το ΔΣ ή τον υπεύθυνο προμηθειών που έχει ορίσει το ΔΣ αφού διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των συμφωνηθέντων
→ Διενεργείται η πληρωμή της προμήθειας από τον Ταμία μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ο συνοπτικός διαγωνισμός διεξάγεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας περιγράφονται κατωτέρω:

   → Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΝΟΒΣ» αποφασίζει για την προμήθεια, τον προϋπολογισμό της, και συντάσσει την  προκήρυξη του διαγωνισμού.

   → Η πρόσκληση, που περιλαμβάνει περίληψη του διαγωνισμού δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως:  

• δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου

• αναρτάται  σε εμφανές μέρος της έδρας του Συλλόγου

• διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της

   → Με την πρόκληση προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις οικονομικοί φορείς. Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόκλησης στο Διαδίκτυο.

   → Διενεργείται ο διαγωνισμός στην καθορισμένη ημερομηνία από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής.

   → Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ανάθεση της προμήθειας. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του «ΝΟΒΣ»,

β) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που ο «ΝΟΒΣ» κρίνει απαραίτητη

   → Υπογράφεται η σχετική σύμβαση

   → Παραλαμβάνεται η προμήθεια από την Επιτροπή Παραλαβής Διαγωνισμού αφού διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των συμφωνηθέντων

   → Πληρώνεται η προμήθεια από τον Ταμία, μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Ανοικτή διαδικασία

Στην ανοιχτή διαδικασία ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με τον επιπλέον όρο ότι η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στον Τύπο. 

Άρθρο 9

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

1. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για συμβάσεις έργων, συμβάσεις αγαθών και  συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό ή ανοικτή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της πρόσκλησης. Δεν θεωρείται κατάλληλη μια προσφορά άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της προμήθειας. Μια αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο «ΝΟΒΣ».

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

i) ο στόχος της προμήθειας είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ii) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

iii) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται των περιπτώσεων ii) και iii) εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της προμήθειας

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία ο «ΝΟΒΣ» δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται ανωτέρω. Οι περιστάσεις για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική ευθύνη του «ΝΟΒΣ».

2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για συμβάσεις προμηθειών αγαθών:

α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, ωστόσο, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,

β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον «ΝΟΒΣ» να αποκτά αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη

γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.

3. Κατά τα λοιπά η διαδικασία διενεργείται κατ’ αναλογία της ανοικτής διαδικασίας.

Άρθρο 10

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η προκήρυξη  περιέχει ιδίως:

 1. την επωνυμία και γενικώς τα πλήρη στοιχεία του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό,
 2. την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τον τρόπο υποβολής τους,
 3. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και τον αρμόδιο εκ μέρους του Συλλόγου που διενεργεί τον διαγωνισμό,
 4. τα αρμόδια όργανα – Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
 5. ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.
 6. το είδος της διαδικασίας,
 7. την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
 8. το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
 9. τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος,
 10. τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται,
 11. τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
 12. τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
 13. τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης,
 14. τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
 15. το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών,
 16. τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
 17. τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
 18. όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης και τους όρους πληρωμής,
 19. τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κλπ.)
 20. τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές.

Εφόσον το αντικείμενο της δημοπράτησης το επιτρέπει, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Άρθρο 11

Ανάθεση της σύμβασης

1.       Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σχετικά με την τιμή ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, ο «ΝΟΒΣ» βασίζει την ανάθεση των συβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2.      Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση του «ΝΟΒΣ» προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή / και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, ιδίως:

                          I.  η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι,

                         II.  η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης,

                        III.  η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη,

                       IV.  οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης,

3.      Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εξειδικεύονται ιδίως σε:

                               I. απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α` 216), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

                             II. διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,

                            III. καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και

                            IV. προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

4.      Το στοιχείο του κόστους μπορεί επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

5.      Ο «ΝΟΒΣ» διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης την σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

6.      Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Άρθρο 12

Επιτροπές Διαγωνισμού

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ορίζονται  τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων σε ετήσια βάση είτε κατά συγκεκριμένη σύμβαση και ειδικότερα την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού και την Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενες από τρία έως πέντε μέλη  εκάστη.

Οι αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών αυτών οργάνων αναλόγως του αντικειμένου τους :

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

I.       αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

II.     ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

III.  ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,

IV.   εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

V.     γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  και Παραλαβής του Διαγωνισμού

I.       στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

II.     ελέγχει την εφαρμογή των όρων κάθε σύμβασης και υποδεικνύει στον Ανάδοχο τις αναγκαίες προσαρμογές για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών όρων, σε σχέση με τα ενδιάμεσα καθώς και τα τελικά παραδοτέα αυτής.

III.  Ελέγχει την καλή εκτέλεση της σύμβαση τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τη συμφωνία και γνωμοδοτεί προκειμένου το αρμόδιο όργανο να   εγκρίνει την παραλαβή και να διενεργηθεί η πληρωμή.

Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων

Γνωμοδοτεί για τις  τυχόν  ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον του φορέα.  Τα μέλη της Επιτροπής αυτής είναι διάφορα από τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας των Διαγωνισμών και Παραλαβής και Παρακολούθησης.

Άρθρο 13

Ενστάσεις

Όλες οι ενστάσεις για διαγωνισμούς, υποβάλλονται εγγράφως από τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία προς την Επιτροπή Ενστάσεων, πρωτοκολλώνται και αρχειοθετούνται. Η ένσταση αξιολογείται από την Επιτροπή Ενστάσεων, το αργότερο 10 ημέρες από την υποβολή της.  

Ο ΝΟΒΣ κοινοποιεί την απόφαση επί της ενστάσεως στον ενιστάμενο και στους λοιπούς τυχόν ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων

1.       Κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθηση και εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δεν ρυθμίζεται νομοθετικά ή στον παρόντα Κανονισμό, διέπεται από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση ή προκήρυξη του διαγωνισμού, σε συνάρτηση και με τις ανάγκες υλοποίησης και ιδιαιτερότητες κάθε έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας.

2.      Για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας ή/και για την λυσιτελέστερη υλοποίηση αυτών, δύναται να συσταθούν Επιτροπές ή Ομάδες Υποστήριξης ή να ορισθούν επιβλέποντες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνάρτηση με τις ανάγκες υλοποίησης κάθε έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας προσδιορίζονται οι καθ’ ύλην και χρόνο αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων.

3.      Ειδικότερα, κάθε σύμβαση που συνάπτει ο «ΝΟΒΣ», σύμφωνα με τον Κανονισμό, παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού.

4.      Τα Όργανα της προηγούμενης παραγράφου ελέγχουν την εφαρμογή των όρων κάθε σύμβασης και υποδεικνύουν στον Ανάδοχο τις αναγκαίες προσαρμογές για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών όρων, σε σχέση με τα ενδιάμεσα καθώς και τα τελικά παραδοτέα αυτής.

Άρθρο 15

Πληρωμές

1.       Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος διενεργείται από τον Ταμία μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

2.       Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση πληρωμές ορίζονται στο νόμο και στις αντίστοιχες συμβάσεις ή/και διακηρύξεις.

3.      Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  κατ’ αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης.

Άρθρο 16.

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων.

Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα διαγωνισμό, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ΑΚ.

Άρθρο 17.

Επιτρέπεται η επίλυση των διαφορών από συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν, με διαιτησίας κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

Ιστιοπλοΐα

  25488 20025488 20025488 20025488 200

25488 20025488 200 25488 200

Ο Ν.Ο.Β.Σ. από το 2003

140
Αθλητές
2
Χρυσά Μετάλια
4
Χάλκινα Μετάλια
Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter