ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η αρετή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των ανθρώπων. Ευριπίδης
 
 

ΝΟΒΣ
Φεβρουάριος 2015

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

(Συντ. τίτλος EEK 1/2015)

 

Εισηγητική Έκθεση

Ο ΕΕΚ 1/2011 συντάχθηκε, χρησιμοποιήθηκε, και λειτούργησε σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά κατά τα έτη 2012-2014.
i. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον όμιλο μας, όσον αφορά τις ναυταθλητικές δραστηριότητες κατά την τελευταία διετία,
ii. η αναδιάρθρωση των εφοριών και των αρμοδιοτήτων που αποφάσισε το νέο Δ.Σ.
iii. η αύξηση του αριθμού των αθλητών, των διαθεσίμων σκαφών,
iv. η βελτίωση των εγκαταστάσεων,
v. η αδυναμία λειτουργίας της Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας και
vi. η ανάγκη αυτοτελούς κανονισμού ασφαλείας όσων εμπλέκονται στις Ναυταθλητικές δραστηριότητες των αθλητών των προπονητών επιβάλλουν την βελτίωση/τροποποίηση του ισχύοντος ΕΕΚ 1/2011.
Εκτιμούμε ότι η παρούσα τροποποίηση
• περιγράφει σαφέστερα τη λειτουργία του αθλητικού τμήματος τριγώνου σε συνεργασία με την Ακαδημία Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ (ΕΕΚ 5/15) βελτιώνει τις προπονητικές συνθήκες και την αθλητική δράση.

Τα περιεχόμενα του παρόντος ΕΕΚ 1/2015 είναι:
1. σύννομα προς την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,
2. απορρέουν από τους διεθνείς κανονισμούς, λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία παλαιοτέρων Ομίλων,
και
3. είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα του Ομίλου μας,
με γνώμονα:
την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας,
την αξιοποίηση και προστασία του αθλητικού υλικού,
την ασφαλέστερη δυνατή ενασχόληση των παιδιών μας, των νεαρών μας αθλητών, που παίρνουν το βάπτισμα στην πανάρχαια Ελληνική Τέχνη του πανιού.
και
την άρτια ανάπτυξη του αθλήματος της Ιστιοπλοΐας.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Παρίστανται στις Ναυταθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά το δυνατόν, ως εκπρόσωποι του ΔΣ.
Δεν παρεμβαίνουν στο αθλητικό έργο, αλλά συνδράμουν, εφόσον κληθούν τον Έφορο Ιστιοπλοΐας ή τον Προπονητή στο έργο τους.
Δίνουν έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, (Κανονισμός Ασφάλειας προς διαμόρφωση) που οφείλουν να γνωρίζουν.

Έφορος Ιστιοπλοΐας
1. Επιμελείται και εποπτεύει σε συνεργασία με τον έφορο Σχολών την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των αθλητών του ομίλου.
2. Τηρεί με τον προπονητή το Βιβλίο Ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται συνοπτικά, όλη η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και οι συμμετοχές του ΝΟΒΣ σε αγώνες.
3. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους προπονητές το πρόγραμμα του επόμενου μήνα για τις προπονήσεις και το πρόγραμμα συμμετοχής των αθλητών σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, το οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.
4. Εξασφαλίζει ότι, κάθε πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση από τους προπονητές γίνεται βάσει δηλωμένων στόχων και διδακτικών ενεργειών, που απορρέουν από το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας του ΝΟΒΣ
5. Υποβάλει στο Δ.Σ., στο τέλος εκάστου τριμήνου, στατιστικά στοιχεία για την ατομική και ομαδική επίδοση των αθλητών.
6. Υποβάλει στον Ταμία στοιχεία προϋπολογισμού όλων των αθλητικών τμημάτων Ιστιοπλοΐας, όποτε απαιτηθεί.
7. Εποπτεύει την ορθή χρήση υλικού και την ευπρεπή συμπεριφορά των αθλητών, καθ όλη την διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων.
8. Τηρεί τα δελτία αθλητών, ως προς την ισχύ των ιατρικών ελέγχων.
9. Εξασφαλίζει εγκαίρως την προμήθεια των απαιτουμένων υλικών για την λειτουργία των αθλητικών τμημάτων, σε συνεργασία με τον έφορο υλικού.
10. Τηρεί τα μητρώα των αθλητών του Ομίλου.
11. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη βράβευση ή την τιμωρία αθλητών.
12. Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με μεταγραφικά θέματα.
13. Επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται μεταξύ αθλητών, προπονητών και γονέων κατά την καθημερινή λειτουργία των αθλητικών τμημάτων ή τα προωθεί απευθείας στην επιτροπή Ιστιοπλοΐας. του ομίλου για αντιμετώπιση.
14. Ευθύνεται για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του ομίλου στις αθλητικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
15. Εκπροσωπεί ενυπογράφως τον όμιλο σε θέματα που δεν απαιτούν την έγκριση του Δ.Σ.
16. Ακολουθεί : τις Οδηγίες Διοργάνωσης / Διεξαγωγής αγώνων και τις Οδηγίες συμμετοχής αθλητών ΝΟΒΣ σε άλλους αγώνες, όπως περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα I του παρόντος ΕΕΚ 1/2015

Επιτροπή Ιστιοπλοΐας
Συγκροτείται δυνάμει του παρόντος ΕΕΚ1/2015, για την υποβοήθηση του Αθλητικού έργου και του Εκπαιδευτικού έργου. Η σύνθεση της είναι τριμελής με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους εφόρους Τριγώνου και Σχολών του ΝΟΒΣ Συνεδριάζει έκτακτα δε με εισήγηση οιουδήποτε μέλους της.
Καθήκον της επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Εφόρου Ιστιοπλοΐας και του Εφόρου Σχολών στα καθήκοντά τους, με ειδικά έργα, ως ακολούθως:
1. Καθορίζει τους γενικούς στόχους της εκπαίδευσης και των προπονήσεων ανά αθλητικό τμήμα, τους οποίους κοινοποιεί στους προπονητές.
2. Γνωματεύει στην επιλογή και αξιολόγηση προπονητών.
3. Υποβάλει στο Δ.Σ. αιτιολογημένες προτάσεις για πρόσληψη ή απόλυση προπονητών.
4. Υποβάλει στο Δ.Σ. αιτιολογημένες προτάσεις για την αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων.
5. Υποβάλει στο ΔΣ προτάσεις για τη συγκρότηση επιτροπών και γραμματειακής υποστήριξης αγώνων.
6. Επιλύει όσα προβλήματα παρουσιάζονται μεταξύ αθλητών, προπονητών και γονέων και δεν επιλύονται από τον έφορο ιστιοπλοΐας Τριγώνου.
7. Εποπτεύει την Ακαδημία Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ
8. Επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις θεμάτων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαίδευσης που δεν επιλύονται από τους αρμόδιους Εφόρους
9. Ακολουθεί : τις Οδηγίες Διοργάνωσης / Διεξαγωγής αγώνων, όπως περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα I του παρόντος ΕΕΚ 1/2015
Γραμματεία Ιστιοπλοΐας
Συγκροτείται δυνάμει του παρόντος ΕΕΚ 1/2015 Ειδική Γραμματεία Εφορίας Ιστιοπλοΐας, η οποία ανήκει στην άμεση αρμοδιότητα του Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου και της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας.
Αναλόγως των δυνατοτήτων του Ομίλου η Γραμματεία Ιστιοπλοΐας μπορεί να λειτουργεί είτε σε ξεχωριστό χώρο, ως γραφείο Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, είτε ως μέρος του αρχείου της Γενικής Γραμματείας του ΝΟΒΣ, με κύριο μέλημα να διευρύνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς ανάλογα με τις δραστηριότητες και εμπειρίες του Ομίλου.
Αποτελείται, κατ’ αρχάς, από:
1. τα προβλεπόμενα Βιβλία από τον Αθλητικό νόμο.
2. Το Βιβλίο Ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας ΝΟΒΣ.
3. Την Τεχνική βιβλιοθήκη με περιεχόμενα συναφή εγχειρίδια του Αθλήματος, από την διεθνή και Ελληνική Βιβλιογραφία και πρακτική.
4. Το Μητρώο αθλητών, κατά κατηγορίες: ( π.χ. Δόκιμοι, Ναυτόπουλα ,αθλητές Optimist, αθλητές Laser) ενημερωμένο με τις συμμετοχές και τις επιδόσεις εκάστου.
5. Το αρχείο των υπευθύνων δηλώσεων/συγκαταθέσεων των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των ανηλίκων αθλητών του Ομίλου σε αγώνες.
6. Το Μητρώο Σκαφών τριγώνου, του υλικού υποστηρίξεως και τις εκκρεμότητες συντηρήσεως.
7. Τα Στοιχεία ετοιμότητας εκπαιδευτικών σκαφών και το ημερολόγιο συντήρησης.
8. Τους Φάκελους ΑΡΧΕΙΟΥ με τις Προκηρύξεις, τις Οδηγίες Πλόων αγώνων, τις Αιτήσεις συμμετοχής, τους πίνακες αποτελεσμάτων από τις συμμετοχές μας σε αγώνες και τα ενημερωμένα προγράμματα έκδοσης αποτελεσμάτων για αγώνες τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης.
9. Επιμορφωτική βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ποικίλα λογοτεχνικά θέματα Ναυταθλητισμού και λοιπών τομέων δράσεως του ΝΟΒΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βοήθεια γονιών και κηδεμόνων είναι καλοδεχούμενη.

Προπονητής
1. Εκτελεί την θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των αθλητών με βάση τους γενικούς στόχους που θέτει η επιτροπή Ιστιοπλοΐας του ΝΟΒΣ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας του ΝΟΒΣ
2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Έφορο Ιστιοπλοΐας, τα προγράμματα προπονήσεων/αγώνων του επόμενου μήνα και εισηγείται εγκαίρως τυχόν τροποποιήσεις.
3. Επιλέγει, σε συνεργασία με τον Έφορο Ιστιοπλοΐας και τους υπόλοιπους προπονητές του Ομίλου, τους αθλητές για την συγκρότηση ομάδων και τμημάτων.
4. Τηρεί την διαδικασία Δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων του ομίλου σε αθλητικές συναντήσεις, σε συνεργασία με τον Έφορο Ιστιοπλοΐας.
5. Τηρεί το Βιβλίο Δραστηριότητας Ναυτόπουλων / Αθλητών σε συνεργασία με τον Έφορο Ιστιοπλοΐας, για κάθε Δραστηριότητα.
6. Υποβάλει εγκαίρως, στον Έφορο Ιστιοπλοΐας, απαιτήσεις προμήθειας, συντήρησης υλικών και μέσων που αφορούν στο τμήμα του.
7. Εποπτεύει και επιβάλει την ορθή χρησιμοποίηση των υλικών και μέσων του Ομίλου από τους αθλητές.
8. Παρίσταται, μετά από πρόσκληση, και ενημερώνει το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν στο έργο του.
9. Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Συνοδούς για την πρόοδο των αθλητών, παρουσία του Εφόρου Ιστιοπλοΐας.
10. Ευθύνεται για την γενική παρουσία της ομάδος του κατά την διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων, εισηγούμενος την επιβράβευση ή την τιμωρία των Αθλητών.
11. Επιμελείται την ασφαλή συμμετοχή των αθλητών κατά την διάρκεια των προπονήσεων, των αθλητικών συναντήσεων / δραστηριοτήτων και αποφασίζει την συμμετοχή τους ή μη για λόγους ασφαλείας.
12. Επιδιώκει την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του Ομίλου στις αθλητικές συναντήσεις και δραστηριότητες.

Συνοδοί ( Γονείς / Κηδεμόνες)
1. Αναλαμβάνουν την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των νεαρών αθλητών από τους χώρους του ομίλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2. Ζητούν ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των τέκνων τους, από τον προπονητή ή την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας.
3. Δεν εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στο τεχνικό ή αθλητικό μέρος των δραστηριοτήτων της ομάδας. Υποβάλουν ΜΟΝΟ προς την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας τις όποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις που αφορούν την λειτουργία του τμήματος.
4. Παρίστανται στα Συμβούλια του Δ.Σ., για θέματα που αφορούν τα τέκνα τους και δεν έχουν επιλυθεί από τον προπονητή τον Έφορο Τριγώνου και την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας
5. Φροντίζουν και υποβοηθούν τους παράγοντες του Ομίλου για τη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας του ΝΟΒΣ, σε κλίμα συνεργασίας, ηρεμίας και πολιτισμού.
6. Υποβάλλουν τα απαραίτητα βεβαιωτικά υγείας των Ναυτόπουλων-αθλητών, ώστε να εκδίδεται επικαιροποιημένο δελτίο αθλητού, για συνέχιση των προπονήσεων και τη συμμετοχή σε αγώνες.
7. Συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση, με τη οποία επιτρέπουν τη συμμετοχή των ανήλικων τέκνων τους - αθλητών του Ομίλου σε αγώνες.
8. Παρακολουθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την πρώτη βασική ενημέρωση των Δοκίμων στην τάξη, για την ενημέρωση τους και αποδέχονται εγγράφως τόσο τη συμμετοχή των τέκνων τους στις δραστηριότητες του Ομίλου όσο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισμός αναθεωρείται από το Δ.Σ. του ΝΟΒΣ, σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν νέα δεδομένα, μετά από εισήγηση ενός τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

προς αντικατάσταση από αναλυτική περιγραφή:
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

προς ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ από κανονισμό Ασφαλείας.
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ του ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Οδηγίες Διοργάνωσης / Διεξαγωγής

Με μέριμνα του Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου και της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας, υλοποιούνται τα ακόλουθα:
• Καθορισμός Κύριας και τυχόν εναλλακτικής Ημερομηνίας αγώνα, βάσει του ισχύοντος προγραμματισμού.
• Δημοσίευση Προκήρυξης αγώνα 1 μήνα πριν την Κύρια Ημερομηνία.
• Καταγραφή κατηγοριών και εξασφάλιση επάθλων. Ρύθμιση λεπτομερειών τελετής απονομής. (Συνεργασία με Εθιμοτυπία και Ταμία)
• Δημοσίευση Οδηγιών Πλου, 1 εβδομάδα πριν την Κύρια ημερομηνία, με λεπτομερή καταγραφή των προνομίων αθλητών και τυχόν ευκολιών του Ομίλου, για πρόκληση ενδιαφέροντος!
• Καθορισμός Επιτροπών Αγώνα, Ενστάσεων.
• Καθορισμός/ετοιμότητα σκαφών ασφαλείας.
• Συγκέντρωση συμμετοχών, τηλεφωνική επικοινωνία με ενδιαφερόμενους.
• Εσωτερική Σύσκεψη ΝΟΒΣ την παραμονή και μετά καταγραφή συμμετοχών. Πλήρης κατανομή αρμοδιοτήτων και επίλυση αποριών.
• Εγκατάσταση στίβου δύο ώρες προ της εκκινήσεως

Οδηγίες συμμετοχής αθλητών ΝΟΒΣ σε άλλους αγώνες

Η συμμετοχή μας σε αγώνες άλλων Ομίλων αποφασίζεται από το ΔΣ του μετά από σχετική εισήγηση του Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου. Η σχετική εισήγηση περιλαμβάνει:
• Το είδος του αγώνα
• Το διοργανωτής Σύλλογος ή την ΕΙΟ
• Την περιοχή διεξαγωγής του αγώνα
• Την πρόταση για τον αριθμό των αθλητών μας που θα συμμετέχουν.
• Την περιγραφή των συνοδών: Προπονητής / Συνοδοί γονείς/ Έφοροι, κ.τ.λ.
• Τον τρόπος μεταφοράς των σκαφών και των αθλητών
• Την εμφάνιση της ομάδας ( Στολές Αθλητών / Επαφές / Προβολή του ΝΟΒΣ)
• Μετά την απόφαση συμμετοχής, που συνεπάγεται και έγκριση σχετικής δαπάνης, ενημερώνονται οι αθλητές και προπονητές για προετοιμασία υλικού.
• Την πρόνοια της έγκαιρης αναχώρηση της αποστολής
και
• Την εξασφάλιση της επικοινωνίας της αποστολής με το ΔΣ του ΝΟΒΣ.

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Η παρούσα αντικαθιστά και καταργεί κάθε προηγούμενη γραπτή οδηγία του ΝΟΒΣ, περί συναφών θεμάτων, με μέριμνα του Γ. Γραμματέα.
2. Ο παρόν Κανονισμός κοινοποιείται στους προπονητές, στους αθλητές, στα μέλη του ΝΟΒΣ και στους γονείς των αθλητών.
3. Η κοινοποίηση του Κανονισμού στους ανωτέρω αποδέκτες πραγματοποιείται από τον Έφορο Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.
4. Την ευθύνη του ελέγχου τήρησης του Κανονισμού έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΒΣ και οι βοηθοί Εφόρου Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.
5. Ο αρμόδιος Έφορος Ιστιοπλοΐας τριγώνου, τηρεί υπογεγραμμένο από όλο το ΔΣ, αντίγραφο του παρόντος ΕΕΚ1.2/2015, εκδίδει αποσπάσματα, που αναρτά σε διάφορα σημεία του Ομίλου, κατά κρίση του, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και η πιστή εφαρμογή των εντελλομένων.


Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Ταμίας:

Ο Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Ο Έφορος Δραστηριοτήτων Ανοικτής Θαλάσσης και Σχολών:

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΛΙΜΕΝΟΣ και ΥΛΙΚΟΥ:

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Ο BΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΣ

 

 

Ιστιοπλοΐα

  25488 20025488 20025488 20025488 200

25488 20025488 200 25488 200

Ο Ν.Ο.Β.Σ. από το 2003

140
Αθλητές
2
Χρυσά Μετάλια
4
Χάλκινα Μετάλια
Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter