Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και με τον διακριτικό τίτλο Ν.Ο.Β.Σ. και για την εκτός Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή SALAMIS YACHTING CLUB

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και με τον διακριτικό τίτλο Ν.Ο.Β.Σ. και για την εκτός Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή SALAMIS YACHTING CLUB

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΔΡΑ

Το σωματείο ιδρύθηκε το 2003 στη Σαλαμίνα και έχει έδρα στη νήσο Σαλαμίνα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Ν.Ο.Β.Σ. είναι:

        Μορφωτικός, Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός, Εξωραϊστικός και Ναυταθλητικός. Προς ανάπτυξη της Ιστιοπλοΐας, της ναυτικής και της αλιευτικής τέχνης  και γενικά των ναυτικών Αθλημάτων. Με σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών. Με δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων και παρόρμηση στην αγάπη   προς την θάλασσα, τον σεβασμό   στην επιστήμη της Ναυτιλίας, και τους κανόνες  της ασφαλούς Ναυσιπλοΐας, τη  διαφύλαξη και συντήρηση των ναυπηγημάτων. Με έμφαση στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Αιγιαλού και της θάλασσας. Με ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των Λιμενικών Φορέων και των Ναυταθλητικών συλλόγων της Ελλάδος και του Εξωτερικού
        Ο Ν.Ο.B.Σ. έχει περιοριστικώς τους ως άνω σκοπούς.
Απαγορεύεται απολύτως πάσα παρέκλιση από τους σκοπούς του παρόντος, άνευ τροποποιήσεώς του, ιδίως δε η ανάμιξη εις την πολιτική.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα  προς  επίτευξη  των  σκοπών  του  Ν.Ο.Β.Σ.  είναι  η  οργάνωση  Ναυταθλητικών αγώνων και αγώνων Ερασιτεχνικής Αλιείας καθώς και δράσεων Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού, Μορφωτικού και Εξωραϊστικού χαρακτήρα όπως ενημερωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, για κάθε τι σχετικό με την ιστορική εξέλιξη, τη  διαφύλαξη και συντήρηση των ναυπηγημάτων. Η απόκτηση πλοιαρίων αγώνων, εφοδίων και υλικών για την εκπαίδευση και την ασφάλεια των μαθητευομένων, ως και κάθε μέσου το οποίο κρίνεται σκόπιμο, καθώς και η ίδρυση ασκητηρίων εφόσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν αντιτίθεται προς το Καταστατικό και τους Σκοπούς του Ν.Ο.Β.Σ..

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

        ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

        Ο αριθμός των μελών του Ν.Ο.B.Σ. είναι απεριόριστος, πλην εκείνων για τους οποίους ισχύουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.

2725/99 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά προτεραιότητα δε εγγράφονται:

α) Οι ιδιοκτήτες κάθε τύπου ναυπηγημάτων,   επαγγελματίες   και ερασιτέχνες θαλασσινοί.

β) Οι αξιωματικοί του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας.

γ) Οι Δωρητές εάν εκφράσουν την επιθυμία.

Τα μέλη του Ν.Ο.B.Σ. διακρίνονται σε Τακτικά, Αθλούμενα και Επίτιμα.

Τα Τακτικά μέλη που ελλιμενίζουν σκάφος στην περιοχή που ορίζεται από τον φορέα διαχείρισης  Λιμένα ως προοριζόμενη για τα μέλη του Ν.Ο.Β.Σ. ονομάζονται μέλη μετά σκάφους και έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Αθλούμενα μέλη του Ν.Ο.B.Σ. είναι όσοι ασκούνται και επιδίδονται στα αθλήματα που ασκεί ο Ν.Ο.B.Σ., έχει δε εκδοθεί γι' αυτά δελτίο αθλητού από την οικεία Ομοσπονδία.
Τα αθλούμενα μέλη δεν μετέχουν των Γεν. Συνελεύσεων, ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συνεπώς δεν μπορούν να είναι και μέλη της Διοίκησης ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Το Διοικ. Συμβούλιο δύναται να ορίζει δικαίωμα εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής για τα αθλούμενα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Επίτιμα  μέλη   ανακηρύσσονται  από  την  Γενική   Συνέλευση   εξέχοντα  πρόσωπα  με ιδιαίτερη δράση και υπηρεσίες προς τον Ν.Ο.B.Σ.. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε του εκλέγεσθαι και δεν υποχρεούνται σε συνδρομές. Ο τίτλος είναι τιμητικός και αναγράφονται σε ειδικό προς τούτο Μητρώο.

       ΕΙΣΟΔΟΣ

       Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους εκτός των προϋποθέσεων ιδιότητας του μέλους απαιτείται να προταθεί από τρία τουλάχιστον μέλη του Ν.Ο.B.Σ. και η πρόταση αυτή να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Η δε σχετική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως. Για την έγκριση της αιτήσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου.
Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους των Ν.Ο.B.Σ..
Δεν μπορεί να επανεγγραφεί ως μέλος όποιος έχει ήδη διαγραφεί από τον Ν.Ο.B.Σ. για συμπεριφορά μη συνάδουσα προς τους σκοπούς και τα ιδανικά του.
       
       ΕΞΟΔΟΣ

α)  Εκούσια.
β)  Αποβολή και διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Ν.Ο.B.Σ
Η απόφαση περί αποβολής του Μέλους λαμβάνεται από το Διοικ. Συμβούλιο με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων. Οι αποβαλλόμενοι μπορούν να προσφύγουν στη πρώτη μετά την διαγραφή των τακτική ή έκτακτη Γεν. συνέλευση του  Ν.Ο.B.Σ., αιτούμενοι την ανάκληση της σχετικής αποφάσεως του Διoικ. Συμβουλίου, άλλως η απόφαση είναι οριστική και εφαρμόζεται:
        1. Για δραστηριότητα αντίθετη στους σκοπούς του Ν.Ο.B.Σ.
        2.Για παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους πλέον του έτους, εφ΄ όσον έχει προηγηθεί έγγραφη όχλησή του.
        3. Όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν.2725/1999, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Μέλος που διαγράφεται για να επανεγγραφεί θα τηρηθεί η διαδικασία της εγγραφής νέου μέλους αφού εκπληρωθούν οι από την ημερομηνία διαγραφής μέχρι την ημερομηνία αιτήσεως εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις, επιφυλασσομένης της διατάξεως περί μη επανεγγραφής μέλους διαγραφέντος για συμπεριφορά μη συνάδουσα προς τους σκοπούς και τα ιδανικά του N.O.B.Σ..

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

α) Αποχώρηση.
β) Να χρησιμοποιούν τους χώρους και τα μέσα του Ν.Ο.Β.Σ. κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ν.Ο.B.Σ.
γ) Να προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση και γενικά το συμφέρον του Ν.Ο.B.Σ..
δ) Να μετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις, εκφράζοντες τη γνώμη τους στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως και να ψηφίζουν επί οιουδήποτε θέματος για τη λήψη αποφάσεως.
ε)  Να εκλέγουν και να εκλέγονται, μετά πάροδο ενός έτους από της εγγραφής των, στα συλλογικά  όργανα  του  Ν.Ο.Β.Σ.,  ήτοι  στο  Διοικ.  Συμβούλιο  και  την  Εξελεγκτική Επιτροπή.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Καταβολή εισφορών.
β) Αποχή από ενέργειες ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του Ν.Ο.Β.Σ..
γ) Αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Ν.Ο.Β.Σ, το περιεχόμενο της οποίας θα συνίσταται σε οποιαδήποτε μορφή συμπαράστασης στα πλαίσια, αλλά και εκτός ακόμη των δραστηριοτήτων του Ν.Ο.Β.Σ.
δ) Συμμετοχή στις Γεν. Συνελεύσεων και
ε) Συμμόρφωση προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ

        Ο  Ν.Ο.B.Σ  έχει  διοικητική  και  οικονομική   αυτονομία,  της  λειτουργίας  του διεπομένης μόνον υπό των διατάξεων τού παρόντος και της περί σωματείων κειμένης νομοθεσίας. Επέμβαση ετέρου Σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού εις την αυτονομία του αυτήν,    άνευ    διατάξεως    νόμου    περιεκτικής    τοιούτου    δικαιώματος    δεν    γίνεται υποχρεωτικώς αποδεκτή, αλλά οφείλεται να απορρίπτεται εκάστοτε υπό της Διοικήσεως. Πόροι δε είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές αυτών. Ο καθορισμός του ποσού της Ετήσιας συνδρομής των μελών θα γίνεται με εισήγηση του Ταμία στο Δ. Σ., το οποίο θα αποφασίζει με πλειοψηφία για την είσοδο της εισήγησης στη Γενικής Συνέλευσης.   Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ποσό της ετήσιας συνδρομής με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.
β) Έσοδα από συμβάσεις χορηγίες η διαφημίσεις με φυσικά νομικά πρόσωπα, εφόσον για τις συμβάσεις τηρούνται κανονισμοί της Δ.Ο.Ε. και γίνονται για την ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητος του Ν.Ο.B.Σ., απαγορευμένης συστεγάσεως του, με εμπορική επιχείρηση.
γ) Οι δωρεές ιδιωτών.
δ) Οι κρατικές και Δημοτικές επιχορηγήσεις ως και επιχορηγήσεις από Οργανισμούς ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ε) Δωρεές ή κληροδοτήματα ως και πάσα άλλη είσπραξη προερχομένη από νόμιμο αιτία. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν τον Ν.Ο.B.Σ σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
στ) Έσοδα από εκδηλώσεις, όπως χοροεσπερίδες κλπ.
ζ) Η ακίνητη περιουσία του Ν.Ο.B.Σ αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται δια λογαριασμό τούτου και υπέρ των σκοπών του, μόνον κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου καταχωρημένης στα πρακτικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Τα όργανα του Ν.Ο.Β.Σ. είναι
Η Γενική Συνέλευση των μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο και
Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

        α)  Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ν.Ο.Β.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
1) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικ. Συμβούλιο μία φορά κάθε χρόνο κατά μήνα Σεπτέμβριο για έγκριση του προϋπολογισμού του επομένου έτους και μία φορά κάθε Ιανουάριο για τον ετήσιο απολογισμό και έγκριση ισολογισμού του προηγουμένου έτους.
2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικ. Συμβούλιο όταν το κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν και τα θέματα, το 1/3 των ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Στην περίπτωση αυτή το Διοικ. Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη Γεν. Συνέλευση, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως και με ημερησία διάταξη τα θέματα της αιτήσεως. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γεν. Συνελεύσεως υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή και μόνον από τον Πρόεδρο και ταχυδρομείται στα μέλη του Συμβουλίου, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση.
Στη πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος και ο χρόνος που θα διεξαχθεί ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως καθώς και ο τόπος και ο χρόνος που θα διεξαχθεί η επαναληπτική Γεν Συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας.
Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ημερησία διάταξη είναι άκυρη.
Στη  πρόσκληση  για  Γεν.  Συνέλευση,  προκειμένου  περί  αρχαιρεσιών,  ορίζεται  και  ο χρόνος  πέρατος  υποβολής  υποψηφιοτήτων,  για  να  υπάρχει  εύλογος  χρόνος προετοιμασίας του ψηφοδελτίου. Η εκλογή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο είναι τυπωμένα χωριστά τα μέλη του κάθε οργάνου και τα ονόματα καταχωρούνται με σειρά αλφαβητική.
Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται τα μισά πλέον  ενός  των  ταμειακώς  ενημερωμένων  τακτικών  μελών  του  Σωματείου.  Αν  δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται εκ νέου μέσα σε οκτώ το πολύ ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας ημέρας, με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών.
Ειδικότερα η ετησία τακτική Γεν. Συνέλευση του Ιανουαρίου εγκρίνει τη λογοδοσία και τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους που συντάσσει το Δ. Συμβουλίου, και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
Η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Σεπτεμβρίου εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, που συντάσσει το Διοικ. Συμβούλιο Η  Γεν.  Συνέλευση  εκλέγει  τα  μέλη  του  Διοικ.  Συμβουλίου  και  της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στην αρχή κάθε Γεν. Συνέλευσης εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματεύς της και όταν πρόκειται  να διενεργηθούν και  αρχαιρεσίες για την εκλογή  οιουδήποτε οργάνου του Ν.Ο.B.Σ εκλέγεται και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή μελών του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Εφ. Επιτροπή η οποία προεδρεύεται από τον εκλεγόμενο από τα μέλη της Πρόεδρο, μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας που είναι μυστική. Ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν. Επί ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των επιτυχόντων, όπου παρίσταται ανάγκη.

 β)  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Ν.Ο.B.Σ διοικείται από επταμελές Διοικ. Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση των μελών του με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο για θητεία τριών ετών.
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Υλικού και Εγκαταστάσεων, τους Εφόρους Αθλητικών τμημάτων και τους Εφόρους επί των Μορφωτικών, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών και Εξωραϊστικών δραστηριοτήτων. Στα μέλη του μπορεί το Διοικ. Συμβούλιο να αναθέτει με   εκάστοτε απόφασή του και άλλα ειδικά καθήκοντα.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικ. Συμβούλιο έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένη μέλη. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά.
Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση όμως που δεν ενεργήσει ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος, τότε συγκαλείται άμεσα από τον αμέσως επόμενο Σύμβουλο και ούτω καθ' εξής.
Το Διοικ. Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν είναι παρόντα τέσσερα   από   τα   επτά   μέλη   του   και   συμμετέχει   οπωσδήποτε   ο   Πρόεδρος   ή   ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε ισοψηφία κρίνει η ψήφος του Προέδρου.
Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε σε ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.
Το  Διοικ.  Συμβούλιο  συνεδριάζει  τακτικά  μία  φορά  το  μήνα  και  έκτακτα  όταν  το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή εγγράφως δύο μέλη του.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου  θεωρείται  ότι παραιτήθηκε  και  αντικαθίσταται  από τον  πρώτο  σε  σειρά αναπληρωματικό.
Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί η συμπλήρωση γίνεται με εκλογές, κατά τις οποίες εκλέγονται πλην των τακτικών μελών και δύο αναπληρωματικοί που προβλέπονται από το Καταστατικό.
Στο Διοικ. Συμβούλιο δεν δύναται  να μετέχουν μέλη  ανήκοντα στο Διοικ. Συμβούλιο άλλου Ναυτικού ομίλου.
Η ιδιότητα του μέλους του Διοικ. Συμβουλίου είναι τιμητική και υποχρεωτικά άμισθη. Στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ο Νόμος ή το Καταστατικό  δεν  ανέθεσε  σε  άλλο  όργανο.  Εισηγείται  το  ύψος  του  δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών στη Γενική Συνέλευση, εγκρίνει όλες τις δαπάνες, εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως, συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, υπογράφει τα πρακτικά, συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τη λογοδοσία του έργου του και τον οικονομικό απολογισμό και αποφασίζει στα πλαίσια της λειτουργίας του Σωματείου τη σύσταση επιτροπών με ορισμένο έργο και τη διάλυση τους. Συντάσσει και εγκρίνει εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας των διαφόρων Δραστηριοτήτων. Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν ή ενώ ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Συμβουλίου.
Το Διοικ. Συμβούλιο δύναται  κατά την κρίσιν του να προβεί σε δαπάνες που δεν προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό ή να υπερβεί το ποσόν των εξόδων του Προϋπολογισμού. Οι παραπάνω πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου υπόκεινται στην έγκριση της Γεν. Συνέλευσης όταν αυτό υπερβαίνει τα 6000€.
ο Διοικ. Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε έναρξη νέου Αθλητικού Τμήματος ή κατάργηση υπάρχοντος.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ. Συμβούλιο και τον Ν.Ο.B.Σ σε όλες τις Διοικητικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Εκκλησιαστικές, Στρατιωτικές και Δικαστικές Αρχές παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και απέναντι στους τρίτους. Συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων, υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα Πληρωμής, τα Γραμμάτια εισπράξεως και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συγκαλεί ύστερα από απόφαση του Δ. Συμβουλίου τη τακτική Γενική Συνέλευση και αν κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν μέλη του Σωματείου κατά τους όρους του παρόντος και την έκτακτη Γεν. Συνέλευση και γενικά φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου και της Γεν. Συνέλευσης. Λογοδοτεί για λογαριασμό του Δ. Συμβουλίου στην Γεν. Συνέλευση.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντά του και τα δικαιώματά του.
Ο Γραμματεύς φυλάσσει το Αρχείο, το μητρώον των μελών και τη σφραγίδα του Ν.Ο.B.Σ. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Συμβουλίου, υπογράφει τα Εντάλματα Πληρωμής, τα Γραμμάτια Εισπράξεως και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Ν.Ο.B.Σ. και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κάθε συνεδριάσεως. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του.
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και έχει την ευθύνη της διαχείρισης. Οι εισπράξεις του Ν.Ο.B.Σ. γίνονται με διπλότυπα στελέχη και με Γραμμάτια εισπράξεως ή με άλλα ειδικά έντυπα. Τα Γραμμάτια Εισπράξεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Πληρωμές ενεργούνται ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου και βάσει  ενταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας τηρεί όλα τα λογιστικά και τα βιβλία Ταμείου του Σωματείου. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου που ορίζεται ύστερα από απόφαση του.
Ο Έφορος υλικού και εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του εν γένει υλικού του Ν.Ο.B.Σ. Διατηρεί βιβλίο αποθήκης και βιβλίο απογραφής υλικού, αναφέροντας στο Διοικ. Συμβούλιο κάθε απώλεια ή ζημία του υλικού.
Οι Έφοροι των Αθλητικών Τμημάτων προΐστανται του Τμήματος τους και ευθύνονται για την άρτια λειτουργία τους. Παρακολουθούν προσωπικά τις προπονήσεις των Αθλητών τους και την σωστή εκτέλεση των προπονητικών προγραμμάτων και των σχετικών αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου. Φροντίζουν να είναι ενήμεροι των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων των ομοσπονδιών τους και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές και τις αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου. Συνεργάζονται με τον προπονητή του τμήματός τους και φροντίζουν για την επίλυση σε συνεργασία μαζί του όλων των λειτουργικών προβλημάτων του Τμήματος. Συνοδεύουν τους Αθλητές στις κάθε μετακινήσεις τους για συμμετοχή σε Αθλητικές διοργανώσεις. Οι παραπάνω διατάξεις περί Εφορειών μπορούν να συμπληρωθούν με Ειδικές αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου ή και με ειδικότερους Εσωτερικούς Κανονισμούς.
Οι Έφοροι των λοιπών Δραστηριοτήτων προΐστανται του Τμήματος τους και ευθύνονται για την άρτια λειτουργία τους. Φροντίζουν για την επίλυση όλων των λειτουργικών προβλημάτων του Τμήματος. Προτείνουν στο Δ. Σ. και προετοιμάζουν μετά από απόφαση του Δ.Σ. τις εκδηλώσεις και τη δράση του Ν.Ο.B.Σ στον τομέα που προΐστανται.

         γ) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό και Εκλέγεται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου από τη Γεν. Συνέλευση για τρία χρόνια.
Ελέγχει όλους τους λογαριασμούς, τις πληρωμές και τα έσοδα   και συντάσσει έκθεση σχετική με τη διαχείριση που την υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο εντός μηνός από του πέρατος του ελέγχου και ανακοινώνεται στην ετήσια Γεν. Συνέλευση.
Τα μέλη της Εξ. Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικ. Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

        Το Διοικ. Συμβούλιο δικαιούται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στα μέλη του, που επιδεικνύουν αντιαθλητική ή αντικοινωνική διαγωγή ή ανυπακοή προς τις οδηγίες και αποφάσεις των οργάνων του Ν.Ο.B.Σ και γενικά προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στο αθλητικό ήθος και την πειθαρχεία.
Διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει το Διοικ. Συμβούλιο είναι:
        α) Προφορική σύσταση
        β) Έγγραφη επίπληξη
        γ) Χρηματική ποινή
        δ) Προσωρινός αποκλεισμός από τους αγώνες, τις εγκαταστάσεις και τις εν γένει δραστηριότητες του Ομίλου
        ε) Προσωρινή διαγραφή για τα αθλούμενα μέλη και
        στ) Οριστική διαγραφή εκ του μητρώου των μελών (Τακτικά ή Αθλούμενα).
Για την επιβολή οιασδήποτε διοικητικής κυρώσεως απαιτείται προηγούμενη κλήση σε απολογία του κατηγορουμένου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΒΙΒΛΙΑ

        Τα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά από τον Ν.Ο.B.Σ και πρέπει να θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο όργανο, είναι:
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικ. Συμβουλίου
δ) Εσόδων και Εξόδων
ε) Περιουσιακών στοιχείων και
στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξ ερχομένων εγγράφων
Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτον κρίσιν του την τήρηση και κάθε άλλου Βιβλίου που θεωρεί αναγκαίο για την καλλίτερη λειτουργία του Ν.Ο.B.Σ

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

        Διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή από μη υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ

Το διακριτικό Σήμα του Ν.Ο.B.Σ αποτελεί παράσταση τρικάταρτου ιστιοφόρου (Νάβε ή Δρομών) σε πλήρη ιστιοφορία και το έτος ιδρύσεως ήτοι 2003 κάτωθεν. Η σφραγίδα του Ν.Ο.B.Σ περιέχει το διακριτικό Σήμα και είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια της μέσα από τον εξωτερικό κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και στον εσωτερικό κύκλο υπάρχει το διακριτικό Σήμα. Τα χρώματα του Ν.Ο.B.Σ είναι το Μπλε της Θάλασσας και το λευκό.

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

        Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση τακτικής ή εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως των τακτικών μελών του Ν.Ο.B.Σ. και με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

        Ο Ν.Ο.B.Σ. διαλύεται μόνο με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως για σημαντικούς λόγους ή αν τα μέλη του φθάσουν ολιγότερα των δέκα (10). Η Γεν. Συνέλευση για να αποφασίσει τη διάλυση του Ν.Ο.B.Σ χρειάζεται απαρτία των μισών (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών του και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των  τριών  τετάρτων  (3/4)  των  παρόντων  μελών  του.  Σε  περίπτωση  διαλύσεως  του Ν.Ο.B.Σ η περιουσία του περιέρχεται στη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

        Σε περίπτωση ασάφειας των άρθρων του παρόντος Καταστατικού όπως επίσης και για κάθε άλλο ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτό, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κάθε φορά διατάξεις των ειδικών Αθλητικών Νόμων, οι διατάξεις του Αστ. Κώδικα ως και οι διατάξεις της περί Σωματείων Νομοθεσίας, διαφορετικά αποφαίνεται το Διοικ. Συμβούλιο,
        Άπαντα τα μέχρι και την ομόφωνη έγκριση της τροποποίησης των σκοπών του παρόντος Καταστατικού Μέλη ιδιοκτήτες Σκαφών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τρόπου κίνησής των (Ιστιοπλοϊκά, Ταχύπλοα ή μηχανοκίνητα), διατηρούν τα δικαιώματά τους ως προς την θέση ελλιμενισμού στην περιοχή του λιμένα Σαλαμίνας ή οπουδήποτε αλλού εγκατασταθεί ο Ν.Ο.B.Σ και δεν επιτρέπεται ουδεμία κατάργηση θέσης χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου της, εφ΄ όσον διατηρεί αξιόπλοο σε λειτουργία σκάφος. Για την τροποποίηση της παρούσης διάταξης απαιτείται ομοφωνία σε Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

        Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα, εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, διαβάστηκε και συζητήθηκε διεξοδικά κατ' άρθρον και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της νόμιμα συγκληθείσης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2008. Το Καταστατικό αυτό ως τροποποιήθηκε θα ισχύει από την έγκρισή του υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου και τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του αρμοδίου Πρωτοδικείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ                                                           Γ. ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter