Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 179Συνεδρίαση της 22-1-18 ημέρα Δευτέρα
Τόπος: Εγκαταστάσεις Ν.Ο.Β.Σ. Λιμάνι Σαλαμίνας
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Κ. Πετρόπουλος. Γ. Γενικαλιώτης, Χ. Γιαννίρης, Γ. Ανδρέου, Ο. Αποστόλου, Ι. Περδικούρης, Γ. Κιαμίλης, Γ. Κουζελέας, Ν. Βροχίδης.
ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

       Με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος Μέλους Κωνσταντίνου Πετρόπουλου στις εκλογές που έγιναν την 21η Ιανουαρίου 2018 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Ο. Β. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, συνήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒΣ οι Κ. Πετρόπουλος. Γ. Γενικαλιώτης, Χ. Γιαννίρης, Γ. Ανδρέου, Ο. Αποστόλου, Ι. Περδικούρης, Γ. Κιαμίλης, Γ. Κουζελέας, Ν. Βροχίδης, που εξελέγησαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και μετά από μυστική ψηφοφορία, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με μειοψηφήσαντες τον Κ. Πετρόπουλο και τον Χ. Γιαννίρη και ορίσθηκε ως ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Γενικαλιώτης. Εν συνεχεία υποβλήθηκε παραίτηση από την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ. Γιαννίρη για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και με μυστική ψηφοφορία μετά από πρόταση του νέου Προέδρου, ψηφίστηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Γενικαλιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Ανδρέου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Περδικούρης
ΤΑΜΙΑΣ : Γεώργιος Κιαμίλης
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΥΛΙΚΟΥ : Οδυσσέας Αποστόλου
ΕΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ και ΣΧΟΛΩΝ: Γεώργιος Κιαμίλης
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Γεώργιος Ανδρέου
ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ: Γεώργιος Κουζελέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Νικόλαος Βροχίδης

      Τα αναπληρωματικό Μέλος Ν. Βροχίδης μετά από πρόταση του Γ. Γραμματέα Γ. Γενικαλιώτη, αποφασίσθηκε ομόφωνα να μετέχει επικουρικά χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο με καθήκοντα ΒΟΗΘΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΥΛΙΚΟΥ. Επίσης καθήκοντα Βοηθού εφόρου Λιμένος ανατέθηκαν στον Γ. Γραμματέα Ι. Περδικούρη, προς υποβοήθηση του έργου των αντιστοίχων Εφόρων.
      Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν νόμιμα


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter