ΝΕΑ

για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Αθλητικού Εξοπλισμού» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011348252)

Παράρτημα ΙΙ Διακήρυξης ΤΕΥΔ

29.21 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 27.6.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»,

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Προμήθεια Σκαφών»

στο πλαίσιο της πράξης:

 «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Αθλητικού Εξοπλισμού»

 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας (ΝΟΒΣ) διακηρύττει ότι την 10η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021. ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Σκαφών» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο  «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Αθλητικού Εξοπλισμού»(κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011348252)

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δεκατριών λεπτών του ευρώ (43.391,13€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.992,85 € ,  ΦΠΑ : 8.398,28 €).

Η προμήθεια συντίθεται από τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA 1

Προμήθεια τεσσάρων (4) σκαφών τύπου Optimist και συνοδευτικός εξοπλισμός

16.000,00 €

TMHMA 2

Προμήθεια ενός (1) σκάφους τύπου Laser και συνοδευτικός εξοπλισμός

10.000,00 €

TMHMA 3

Προμήθεια ενός (1) συνοδευτικού σκάφους ασφαλείας με μηχανή και τρέιλερ

17.391,13

ΣΥΝΟΛΟ

43.391,13

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) τμήμα, ή περισσότερα τμήματα, ή για όλα τα τμήματα,  με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας για το κάθε τμήμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους έως την 10/7/2021 ημέρα Σάββατο  και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου Σαλαμίνας (Λεωφόρος Κων. Καραμανλή, Σαλαμίνα, Τ.Κ. 18900) είτε αυτοπροσώπως είτε με courier ή Ταχυδρομείο.  Η Αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου. ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Γραφεία του ΝΟΒΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Βουρκαρίου Σαλαμίνας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδα του ΝΟΒΣ www.nobs.gr.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAIL2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νέα

Περιβάλλον

Social Media

 facebook twitter